ธุรกิจจะทำเพื่อสังคม

หากกล่าวถึงเรื่อง “ธุรกิจ” กับการทำ “เพื่อสังคม” อาจไม่น่าเป็นสิ่งที่ไปด้วยกันได้ เพราะฝ่ายหนึ่งคือการทำงานสร้างเงินด้วยธุรกิจเพื่อตัวเอง ขณะที่อีกฝ่ายเป็นการเสียลสละเพื่อส่วนรวม โดยไม่ได้มองว่าตัวเองจะได้กำไรหรือขาดทุน แต่ถ้าเราสามารถสร้างทั้งรายได้แก่ตัวเองและเกิดประโยชน์แก่สังคมด้วยย่อมดีไม่
นี่จึงเป็นแรงบันดาลใจให้คนรุ่นใหม่ลุกขึ้นมาทำ “ธุรกิจเพื่อสังคม” หรือ “Social Enterprise (SE)”

โมเดลธุรกิจที่เกิดขึ้นเพื่อแก้ไขช่องว่างระหว่างโลกการกุศลที่ต้องรอคอยเงินบริจาคจากแหล่งทุน และโลกของธุรกิจที่มีความสามารถในการหารายได้ โดยมีเป้าหมายเพื่อทำประโยชน์แก่ส่วนรวมหรือแก้ปัญหาสังคม ขณะเดียวกันก็สร้างรายได้ให้เจ้าของธุรกิจอยู่รอด มีเงินทุนมาต่อยอดทำสิ่งดีๆ ต่อไป
มูลนิธิสยามกัมมาจล ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ที่ได้ดำเนินงานพัฒนาเด็กและเยาวชนอย่างต่อเนื่องเล็งเห็นว่า โมเดลธุรกิจเพื่อสังคมอาจเป็นคำตอบหนึ่งที่จะยกระดับโครงการของเด็กและเยาวชนที่ทำไว้ให้ก้าวต่อเองได้อย่างยั่งยืน จึงชักชวนเยาวชนจากโครงการพัฒนาองค์กรระดับจังหวัดเพื่อสร้างพลเมือง เพื่อประเทศไทยที่น่าอยู่ (Active Citizen) และโครงการต่อกล้าให้เติบใหญ่เข้าร่วมอบรม “ค่ายพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการสังคม” โดยมีวิทยากรที่เป็นผู้ประกอบการเพื่อสังคมรุ่นใหม่จาก Ma:D Club for Better Society พื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อจัดกิจกรรมที่ให้แรงบันดาลใจแก่สังคม และสร้างความร่วมมือในเครือข่าย SE ให้แข็งแรง. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth